x

حضور مردم در هر دو عرصه اقتصاد و فرهنگ لازم و ضروری است

تدبیر امروز هموارگر مسیر فرداست ؛ با مصرف بی رویه آب آینده را تباه نکنیم