صفحه اطلاعات واحد

شما اینجا هستید

تلفن تماس: 
۰۳۱۱۶۶۹۳۲۹۶
نمابر: 
۰۳۱۱۶۷۰۰۱۶۸
سید اکبر بنی طباء
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
پست الکترونیک: 
ravabet@abfaisfahan.com