توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 233-2-93

شما اینجا هستید

مناقصه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
122.000.000ریال
متن آگهی: 

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه : تا ساعت 12روز پنجشنبه مورخ  06/06/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخ08/06/1393

تلفن تماس مربوط به این آگهی: 
0311-6680030
محل دریافت اسناد: 
اصفهان خیابان شیخ کلینی خیابان جابر امور قرار دادهای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
محل بازگشایی پاکت ها: 
کمیسیون معاملات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان