توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 233-2-93

شما اینجا هستید

طبق ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات شرایط تسلیم و تحویل پیشنهاد‌ها به شرج ذیل می‌باشد :

الف ) هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین(پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

ج) مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت‌ها صیانت نمایند.

د) هر گونه تسلیم، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

مناقصه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
122.000.000ریال

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه : تا ساعت 12روز پنجشنبه مورخ  06/06/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخ08/06/1393

تلفن تماس مربوط به این آگهی: 
0311-6680030
محل دریافت اسناد: 
اصفهان خیابان شیخ کلینی خیابان جابر امور قرار دادهای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان