مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 توسعه شبکه فاضلاب در محدوده شهر خوراسگان مناقصه شماره 270-3-93 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده کرکوند(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 267-3-93 470.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 269-3-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 268-3-93 102.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 266-3-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، نگهداري تصفيه خانه فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 265-3-93 149.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 عمليات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 264-3-93 159.600.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نائین مناقصه شماره 263-3-93 191.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 262-3-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت 1مناقصه شماره 261-3-93 23.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 ترمیم مسیر ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 260-3-93 153.000.000 0311-6680030 مناقصه
12 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 259-3-93 88.646.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 258-2-93 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر مبارکه (باقی مانده سرارود و اسماعیل ترخان) مناقصه شماره 257-2-93 436.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 حفظ و نگهداري از فضاي سبز اداره مركزي مناقصه شماره 256-2-93 164.166.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب بابا شيخعلي ،چاههاي فلمن وانبار چشمه توتي مناقصه شماره 255-2-93 162.960.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 حفظ و نگهداري فضاي سبزتصفيه خانه های شمال وجنوب وسپاهانشهر ولوله سازی قائمیه مناقصه شماره 254-2-93 184.766.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 حفظ و نگهداري فضاي تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر و اداره گز ، منابع آب هشت بهشت و دويست هزار شاهين شهر مناقصه شماره 253-2-93 97.713.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 عمليات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 252-2-93 84.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومي منطقه فریدن مناقصه شماره 251-2-93 149.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
21 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 250-2-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
22 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 249-2-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 اصلاح وتوسعه شبکه آب منطقه لنجان مناقصه شماره 248-2-93 75.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده منطقه فلاورجان مناقصه شماره 247-2-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه و لوله گذاری آب مناقصه شماره 246-2-93 154.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عمليات نگهبانی ، اپراتوری چاه ها ، تاًسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 245-2-93 185.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد شماره 228-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
28 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با اتصالات مربوطه به قطر 600 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 241-2-93 106.375.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا لنجان مناقصه شماره 240-2-93 60.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه در اقطار 200 ، 250 ، 400 ، 600 ، 800 میلیمتر جهت آبفا مبارکه مناقصه شماره 239-2-93 513.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 243-2-93 180.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و آزمايشگاه منطقه نجف آباد مناقصه 244-2-93 338.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 242-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 عملیات ترمیم آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 238-2-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 لوله گذاری فاضلاب خط انتقال درچه به دهنو مناقصه شماره 237-2-93 356.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر قطر 1400 میلیمتر-فاز دوم مناقصه شماره 236-2-93 662.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 235-2-93 78.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش لوله اصلی و انشعابات آب و فاضلاب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره 234-2-93 133.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه لنجان (قرارداد باز) مناقصه شماره 232-2-93 75.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد شماره 219-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
41 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد-یزدانشهر شماره 218-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
42 توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 233-2-93 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 231-2-93 64.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 اصلاحيه مناقصات شماره 227-2-93 الي 230-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
45 لوله گذاری 21 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-2-93 975.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 لوله گذاری فاضلاب محدوده میدان دانشجو و ضلع شرقی خیابان دهخدا سده لنجان(ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 229-2-93 600.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 228-2-93 430.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده منطقه فلاورجان مناقصه شماره 227-2-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 225-2-93 135.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و خدمات مشترکین منطقه نطنز مناقصه شماره 224-2-93 129.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات