مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عملیات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب بهارستان تجديد مناقصه شماره 1-1-42-93 - 0311-6680030 مناقصه
2 انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 171-2-93 64.8000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه خميني شهر مناقصه شماره 170-2-93 859.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه يک اصفهان مناقصه شماره 169-2-93 75.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه 168-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 167-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 166-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
8 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون مناقصه شماره 165-2-93 246.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 اصلاحیه برآورد سند مناقصه عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان شماره 156-2-9 - 0311-6680030 مناقصه
10 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 164-2-93 68.750.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 163-2-93 40.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 162-2-93 182.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 161-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 عمليات خدمات مشترکِين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 160-2-93 198.950.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) شماره 138-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
16 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان مناقصه 156-2-93 248.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه تیران و کرون مناقصه شماره 155-2-93 187.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار مناقصه شماره 154-2-93 176.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه ورزنه مناقصه شماره 153-2-93 57.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه مناقصه شماره 151-2-93 139.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
21 اصلاحيه بند ب 1 پاكت ب مناقصه به شماره هاي 129-2-93 و 130-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
22 لغو مناقصه های 146-2-93 و 152-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
23 ابطال مناقصه لوله گذاری شبکه فاضلاب نجف آباد(کمربند جنوبی تا خیابان مفتح) شماره 133-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
24 تمدید مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) شماره 138-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
25 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، بهره برداری آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 148-2-93 244.571.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عملیات بهره برداری آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 147-2-93 155.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان مناقصه شماره 145-2-93 229.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر مناقصه شماره 158-2-93 189.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 157-2-93 150.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 150-2-93 389.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 149-2-93 554.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 اصلاحیه مناقصه عملیات خدمات مشترکِين منطقه برخوار شماره 128-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
33 اصلاحیه مناقصه عملیات خدمات مشترکِين منطقه نجف آباد شماره 118-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
34 عملِيات خدمات مشترکِين منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 144-2-93 127.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 143-2-93 65.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومي منطقه لنجان مناقصه شماره 142-2-93 160.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 عملِيات بهره بردارِي ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومِي منطقه چادگان مناقصه شماره 141-2-93 65.354.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 لوله گذاري فاضلاب شهر سده لنجان قسمت شرقی خیابان دهخدا مناقصه شماره 140-2-93 223.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 139-2-93 44.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) مناقصه شماره 138-2-93 288.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 شستشو شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 131-2-93 53.417.000ریال 0311-6680030 مناقصه
42 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه شماره 130-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 129-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 بهره برداری از فرآیند تعمیرات مکانیکی ، تأسیسات ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 2-42-93 - 0311-6680030 مناقصه
45 عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی شماره 1-42-93 - 0311-6680030 مناقصه
46 توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4 مناقصه شماره 137-2-93 102.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 توسعه لوله گذاری فاضلاب شهرک یاقوت واقع در شهرک نگین مناقصه شماره 134-2-93 102.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 لوله گذاری شبکه فاضلاب نجف آباد(کمربند جنوبی تا خیابان مفتح) مناقصه شماره 133-2-93 111.000.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
49 ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 132-2-93 83.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 عملیات خدمات مشترکِين منطقه برخوار مناقصه شماره 128-2-93 130.680.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات