مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها در ادارات آبفای شهرهای استان اصفهان مناقصه شماره 284-3-93 134.880.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها در شهر اصفهان مناقصه شماره 283-3-93 60.915.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولا دار کلاس C250 (90 کیلوئی) و D400 (120 کیلوئی) جهت آبفا لنجان مناقصه شماره 282-3-93 184.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 281-3-93 81.400.000ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات خدمات مشترکين منطقه مبارکه مناقصه شماره 280-3-93 155.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 انجام خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 279-3-93 139.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 278-3-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 277-3-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهر ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 276-3-93 796.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از زرین شهر(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 275-3-93 320.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه جلگه مناقصه شماره 274-3-93 45.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
12 عمليات مدیریت بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه جلگه مناقصه شماره 273-3-93 147.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
13 عمليات خدمات مشترکين منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 272-3-93 153.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 271-3-93 168.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 توسعه شبکه فاضلاب در محدوده شهر خوراسگان مناقصه شماره 270-3-93 24.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب باقیمانده کرکوند(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 267-3-93 470.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 269-3-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 268-3-93 102.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 266-3-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، نگهداري تصفيه خانه فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 265-3-93 149.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
21 عمليات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 264-3-93 159.600.000ریال 0311-6680030 مناقصه
22 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نائین مناقصه شماره 263-3-93 191.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 262-3-93 103.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت 1مناقصه شماره 261-3-93 23.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 ترمیم مسیر ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 260-3-93 153.000.000 0311-6680030 مناقصه
26 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 259-3-93 88.646.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار (قرارداد باز) مناقصه شماره 258-2-93 122.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
28 لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر مبارکه (باقی مانده سرارود و اسماعیل ترخان) مناقصه شماره 257-2-93 436.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 حفظ و نگهداري از فضاي سبز اداره مركزي مناقصه شماره 256-2-93 164.166.000ریال 0311-6680030 مناقصه
30 حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب بابا شيخعلي ،چاههاي فلمن وانبار چشمه توتي مناقصه شماره 255-2-93 162.960.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 حفظ و نگهداري فضاي سبزتصفيه خانه های شمال وجنوب وسپاهانشهر ولوله سازی قائمیه مناقصه شماره 254-2-93 184.766.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 حفظ و نگهداري فضاي تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر و اداره گز ، منابع آب هشت بهشت و دويست هزار شاهين شهر مناقصه شماره 253-2-93 97.713.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 عمليات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 252-2-93 84.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومي منطقه فریدن مناقصه شماره 251-2-93 149.900.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 250-2-93 265.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
36 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 249-2-93 100.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 اصلاح وتوسعه شبکه آب منطقه لنجان مناقصه شماره 248-2-93 75.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده منطقه فلاورجان مناقصه شماره 247-2-93 184.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه و لوله گذاری آب مناقصه شماره 246-2-93 154.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 عمليات نگهبانی ، اپراتوری چاه ها ، تاًسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 245-2-93 185.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب نجف آباد شماره 228-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
42 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با اتصالات مربوطه به قطر 600 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 241-2-93 106.375.000ریال 0311-6680030 مناقصه
43 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا لنجان مناقصه شماره 240-2-93 60.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
44 خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه در اقطار 200 ، 250 ، 400 ، 600 ، 800 میلیمتر جهت آبفا مبارکه مناقصه شماره 239-2-93 513.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
45 خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 243-2-93 180.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و آزمايشگاه منطقه نجف آباد مناقصه 244-2-93 338.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 242-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 عملیات ترمیم آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 238-2-93 100.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 لوله گذاری فاضلاب خط انتقال درچه به دهنو مناقصه شماره 237-2-93 356.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر قطر 1400 میلیمتر-فاز دوم مناقصه شماره 236-2-93 662.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات