مناقصه ها و مزایده ها

ردیف عنوان مهلت ارسال پیشنهاد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تلفن تماس نوع نوع برگزاری
1 عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه قهجاورستان مناقصه شماره 189-2-93 74.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
2 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 188-2-93 146.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
3 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 187-2-93 164.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
4 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 186-2-93 87.800.000 ریال 0311-6680030 مناقصه
5 عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 185-2-93 243.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
6 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 184-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
7 بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان مناقصه شماره 183-2-93 207.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
8 عملیات لوله گذاری فاضلاب دینان درچه واقع در منطقه خمینی شهر(مرحله 4) مناقصه شماره 182-2-93 231.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
9 عملیات لوله گذاری فاضلاب در درچه، دینان (منطقه خمینی شهر- مرحله 3) مناقصه شماره 181-2-93 253.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
10 ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 180-2-93 114.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
11 لغو مناقصه عمليات مديريت بهره برداري ، خدمات مشتركين و بهره برداري فاضلاب منطقه كوهپايه شماره 179-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
12 لغو مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 166-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
13 عملِيات بهره بردارِي ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومِي منطقه چادگان مناقصه شماره 178-2-93 65.354.000ریال 0311-6680030 مناقصه
14 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار مناقصه شماره 177-2-93 176.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
15 خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 176-2-93 3.397.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
16 خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان مناقصه شماره 175-2-93 95.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
17 عمليات بهره برداري شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه سمیرم مناقصه شماره 174-2-93 159.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
18 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب و خدمات عمومی منطقه سمیرم مناقصه شماره 173-2-93 135.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
19 عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 172-2-93 68.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
20 اصلاحیه و تمدید عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه تیران و کرون مناقصه شماره 155-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
21 عملیات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب بهارستان تجديد مناقصه شماره 1-1-42-93 - 0311-6680030 مناقصه
22 انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 171-2-93 64.8000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
23 عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه خميني شهر مناقصه شماره 170-2-93 859.800.000ریال 0311-6680030 مناقصه
24 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه يک اصفهان مناقصه شماره 169-2-93 75.200.000ریال 0311-6680030 مناقصه
25 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه 168-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
26 عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 167-2-93 77.497.000ریال 0311-6680030 مناقصه
27 مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 166-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
28 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون مناقصه شماره 165-2-93 246.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
29 اصلاحیه برآورد سند مناقصه عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان شماره 156-2-9 - 0311-6680030 مناقصه
30 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 164-2-93 68.750.000ریال 0311-6680030 مناقصه
31 عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 163-2-93 40.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
32 نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 162-2-93 182.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
33 عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 161-2-93 166.300.000ریال 0311-6680030 مناقصه
34 عمليات خدمات مشترکِين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 160-2-93 198.950.000ریال 0311-6680030 مناقصه
35 اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) شماره 138-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
36 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه گلپایگان مناقصه 156-2-93 248.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
37 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه تیران و کرون مناقصه شماره 155-2-93 187.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
38 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه برخوار مناقصه شماره 154-2-93 176.500.000ریال 0311-6680030 مناقصه
39 عمليات بهره برداري ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه ورزنه مناقصه شماره 153-2-93 57.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
40 عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه مناقصه شماره 151-2-93 139.100.000ریال 0311-6680030 مناقصه
41 اصلاحيه بند ب 1 پاكت ب مناقصه به شماره هاي 129-2-93 و 130-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
42 لغو مناقصه های 146-2-93 و 152-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
43 ابطال مناقصه لوله گذاری شبکه فاضلاب نجف آباد(کمربند جنوبی تا خیابان مفتح) شماره 133-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
44 تمدید مناقصه لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) شماره 138-2-93 - 0311-6680030 مناقصه
45 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، بهره برداری آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 148-2-93 244.571.000ریال 0311-6680030 مناقصه
46 عملیات بهره برداری آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 147-2-93 155.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
47 عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان مناقصه شماره 145-2-93 229.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
48 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر مناقصه شماره 158-2-93 189.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
49 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 157-2-93 150.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه
50 خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 150-2-93 389.000.000ریال 0311-6680030 مناقصه

صفحات