امروز : ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

شرح وظایف :

در راستای تبیین شرح وظایف و مسئولیت هاو اختیارات مدیران آب وفاضلاب شهرهای تابعه استان دستورالعمل به شرح ذیل تدوین و جهت اجرإ ابلاغ میگردد:

۱-تعاریف :

۱-۱- مسئولیت : پاسخگوئی به مردم و مدیریت عامل شرکت و سایر مراجع قانونی در ستاد شرکت و منطقه تحت سرپرستی در حیطه وظایف و اختیارات تعویض شده به عنوان نماینده مدیرعامل را مسئولیت گویند. بهره وری معتدل از نیروی انسانی تحت سرپرستی پاسخگوئی منطقی ارباب رجوع ،ارائه بهینه خدمات پس از فروش انشعاب آب وفاضلاب رفع اتفاقات آب وفاضلاب در یک زمان قابل قبول و استاندارد ،کنترل شبکه توزیع آب حصول اطمینان از بهداشتی بودن آب و همچنین فرآیند رفع فاضلاب از جمله مسئولیت های مدیر منطقه میباشد

۲-۱-اختیارات : به جهت ارائه پاسخ و انجام موراد مطرح شده به عنوان مسئولیت ، مدیر نیاز به حیطه ی از اختیارات و آزادی عمل متناسب با مسئولیت و شرح وظایف تعریف شده میباشد.

اختیاراتی که از سوی مدیرعامل شرکت یا معاونین مدیرعامل در قالب تعویض اختیارات به مدیر منطقه تفویض میگردد.

۲-شرح وظایف :

۱-۲-آشنائی با اهداف شرکت ،سیاست ها وبرنامه های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای این برنامه ها در منطقه تحت پوشش .

۲-۲- تهیه و تدوین بودجه سالانه منطقه تحت سرپرستی با استفاده از الگوهای ابلاغی از سوی ستاد شرکت ، و ارائه آن به ستاد جهت بررسی و تصویب .

۳-۲-نظارت بر اجرای اهداف پیش بینی شده در قالب بودجه سالانه با کمترین انحراف از برنامه ابلاغ شده در منطقه

۴-۲-سازماندهی و بکارگیری نیروی انسانی تحت سرپرستی در قالب چارت سازمانی ابلاغ شده

۵-۲-سازماندهی و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات در اختیار

۶-۲-مشارکت فعال در نیاز سنجی آموزشی کارکنان تحت سرپرستی

۷-۲-تعریف و تدوین اهداف کیفیتی منطقه سرپرستی و نظارت بر تحقق آنها در قالب برنامه های بلند مدت و میان مدت .

۸-۲-نظارت بر حسن اجرای پروژه های در دست اجرإ در شرکت فعال در جلسات تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه های اجراء شده در منطقه

۹-۲- حصول اطمینان از تأمین وآمادگی امکانات مورد نیاز جهت اجرای برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی و انجام پیگیریهای لازم به منظور تأمین منابع و نیاز های پیش بینی شده در بودجه

۱۰-۲- هماهنگی و همکاری لازم با حوزه های معاونت در ستاد شرکت .

منابع انسانی

۱-مدیر منطقه موظف است به منظور افزایش انگیزه ارتقاء کارآیی نیروی انسانی تحت سرپرستی و اثربخشی فعالیت های منطقه ارزشیابی مستمر از قابلیت های نیروی انسانی داشته باشد.

به جهت افزایش ظرفیت و توسعه نیروی انسانی به لحاظ فکری و مهارت در انجام وظایف محوله و همچنین برطرف نمودن نقاط ضعف آنها آموزش های مورد نیاز را با هماهنگی دفتر آموزش لحاظ را اقدام لازم صورت پذیرد.

۲-تشویق پرسنل به مشارکت فعال در تصمیم سازی ،ارائه پیشنهادات ارزنده جهت ارتقاء کیفی خدمات به مردم و موضوعاتی چون صرفه جوئی ،بهبود سیستم ها و روش های انجام کار در دستور کارمدیر منطقه قرارگیرد. پیشنهادات میبایست به کمیته پیشنهاد مستقر در ستاد شرکت تحویل داده شود.

۳-هرگونه بکارگیری نیروی انسانی اعم از خرید خدمت ،مدت محدود توسط ستاد شرکت و در چارچوب مقررات استخدامی صورت میگیرد

۴-تشویق و تنبیه کارکنان تحت سرپرستی در قالب ضوابط مقررات آئین نامه کمیته انضباط کار شرکت و با پیشنهاد مدیر منطقه خواهد بود.

۵-هرگونه تغییر در پست سازمانی کارکنان تحت سرپرستی به حوزه معاونت منابع انسانی پیشنهاد تا پس از بررسی کارشناسی و تأیید نسبت به صدور حکم کارگزینی اقدام لازم صورت پذیرد.

۶-هرگونه جابجائی کارکنان تحت سرپرستی در حوزه فعالیت منطقه با هماهنگی حوزه معاونت منابع انسانی خواهد بود.

۷-صدور هرگونه ابلاغ انتصاب کارکنان با حوزه معاونت منابع انسانی خواهد بود.

۸-جابجائی کارکنان در بین مناطق با تأیید مدیران مبداء و مقصد و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی در مقصد از طریق ستاد شرکت خواهد بود.

۹-نقل و انتقال کارکنان به ستاد شرکت ممنوع و در مورد استثنإ با ارائه دلایل و توجیهات معاونت ذیربط و وجود پست بلاتصدی خواهد بود.

۱۰-اخذ مرخصی بدون حقوق تا یکماه با تصویب معاونت منابع انسانی و بیشتر از آن با تصویب مدیرعامل شرکت و انجام مراحل اداری امکان پذیر است.

۱۱-تصویب مرخصی استحقاقی کارکنان تحت سرپرستی با آگاهی کامل از میزان ذخیره مرخصی فرد ا مدیر منطقه خواهد بود.

۱۲-استفاده مدیران منطقه از مرخصی منوط به معرفی جانشین واجد شرایط با هماهنگی مدیرعامل و مقامات منطقه تحت پوشش خواهد بود.

۱۳-مأموریت آموزشی خارج از استان با هماهنگی معاونت منابع انسانی خواهد بود.

۱۴-انعقاد قرارداد در حیطه مسائل رفاهی کارکنان از طریق معاونت منابع انسانی خواهد بود.

۱۵-در راستای اعمال سیاستهای کلان شرکت در بکارگیری نیروی انسانی ماهر و با تخصص و متناسب با نیازهای شرکت ، و به جهت حفظ وحدت رویه در ارزیابی درخواستهای کارکنان انتقالی ،کلیه نقل و انتقال ها از سایر استانها به این شرکت از طریق ستاد و در قالب کمیته نقل و انتقال و بررسی شرایط مربوطه از لحاظ وجود پست سازمانی بلاتصدی ،تإییدیه حراست ، ... خواهد بود.

۱-۱۵- با عنایت به توضحات فوق و به جهت جلوگیری از ایجاد حق مدیران منطقه از ارسال درخواست انتقال کارکنان از سایر استانها به این شرکت خودداری نمایند.

۱-تجزیه و تحلیل ،طراحی فرآیند پذیرش ،تشکیل پرونده ،ارزیابی ریالی ،کنترل وجوه دریافتی ، واگذاری و نصب انشعابات آب وفاضلاب به متقاضی ،ارائه آن به معاون درآمد و امور مشترکین اخذ تأیید معاون و تصویب مدیر عامل و جاری سازی آن در منطقه .

۲-نظارت بر حسن اجرای فرآیند مصوب ابلاغی واگذاری انشعاب آب وانشعاب فاضلاب و نصب انشعابات آب وفاضلاب و کنترل پیشرفت تعدادی طبق بودجه ابلاغی .

۳-تهیه ،تدوین و اخذ تأیید و تصویب دستورالعمل های مرتبط با خدمات پس از فروش انشعاب آب و انشعاب فاضلاب شامل پاسخ به استعلام محضر،تغییر نام ،تغییر کد کاربری،اصلاح آدرس،تعویض کنتور خراب ،تبدیل به اساس ،تغییر مکان کنتور،قطع انشعاب،برچیدن انشعاب،دایر کردن مجدد انشعاب و...

۴-کنترل و نظارت برفرآیند قرائت کنتور ،محاسبات آب بهإ و هزینه خدمات دفع فاضلاب ،صدور و توزیع قبوض آب بهإ

۵-برنامه ریزی عملیاتی و نظارت بی وقفه بر وصول مطالبات شرکت اعم از درآمد های جاری و سرمایه ای در منطقه تحت پوشش هماهنگ با سیاستهای ستاد و معاونت درآمد وامور مشترکین.

۶-تهیه گزارشات ماهیانه ،دوماهه ،سه ماهه ،شش ماهه و بیلان سالیانه از درآمد های جاری و سرمایه ای منطقه و ارائه آن به معاون در آمد و امور مشترکین(ستاد)

۷-برنامه ریزی در جهت تعویض کنتورهای خراب و به حداقل رساندن آنها به گونه ای که تعداد کنتورهای خراب طی سالهای متوالی روند کاهش را نشان دهد.

۸-مستند سازی و بایگانی منظم و عملی مستندات مرتبط با سوابق واگذاری انشعاب و خدمات پس از فروش.

۹-ایجاد سیستم های مناسب جهت پذیرش و پاسخ به انتقادات و شکایات مشتری و ارباب رجوع ومردم

۱۰-نظارت بر فرآیند نصب انشعاب ،توسط پیمانکار ،رسیدگی به اسناد صورت وضعیت و تإیید آنها.

۱۳-همکاری و مشارکت فعال در ارزیابی و انتخاب پیمانکاران نصب و خدمات جانبی

۱۴-برآورد آماری مصرف مشترکین (نیاز آبی)در سالهای برنامه به استناد آمار مصرف دوره های گذشته و بروز نمودن آمار پیش بینی شده در برنامه رهای میان مدت.

۱۵-ایجاد مراقبت و انگیزه و حفظ روحیه نیروهای عملیاتی و شیفتکار به منظور کارآئی و اثر بخشی (بهره وری) بیشتر و کاهش تلفات آب.

۱۶-برنامه ریزی و هماهنگی جهت اخذ اعلامیه بانکی و قبوض پرداختی وجوه نقدی بصورت روزانه از باجه های بانک مستقر در منطقه .

۱۷کنترل و رفع مغایرتهای بوجود آمده بین اسناد پرداختی فروش انشعاب آب و فاضلاب ،اعلامیه بانکی و گزارش دریافتی آن از سیستم فروش سرمایه ای بصورت روزانه و ماهیانه

۱۸-هماهنگی در تنظیم اسناد حسابداری وجوه دریافتی حق اشنعاب (فروش نقدی و اقساط)و همچنین تأیید و ارسال اسناد تنظیمی مربوطه به حوزه معاونت درآمد وامور مشترکین پس از انجام اقدامات بند فوق بصورت روززانه و ماهیانه

۱۹-دریافت لیست تفکیکی اشتراک و تجمیعی ریالی پیش دریافتها (فروشهای علی الحساب) و ارسال اسناد مربوط بصورت ماهیانه و سالانه

۲۰-تنظیم و تأیید اسناد بستانکاری حق انشعاب و آب بهإ و ارسال آن به دفتر نظارت بر وصول درآمد جهت تصویب و ارجاع به امور مالی

۲۱-تهیه و ارائه گزارشات و مدارک لازم جهت بررسی نامه ها و مکاتبات واصله از مراجع نظارتی و بازرسی و سایر موراد مشابه برون سازمانی در خصوص اقدامات منطقه به حوزه معاونت درآمد و امور مشترکین .

۲۲-تلاش جهت رفع نقاط ضعف مشخص شده در نظر سنجی های دوره ای از مشترکین و برخورد ریشه ای برای حل و عدم تکرار آن در آینده و نیز برخورد ریشه ای برای حل مشکلاتی که مشتری

بصورت شکایت به دفتر رسیدگی به شکایات ارائه نموده است.

۲۳-حصول اطمینان از کیفیت اجرا و انطباق پروژه های در دست اجرا توسط پیمانکار تحت نظارت منطقه با مشخصات فنی .

۲۴-تبدیل به اساس انشعابات برروی شبکه های اصلاح شده.

۲۵-هماهنگی های لازم جهت اخذ مجوز های لازم در برپائی کارگاههای اصلاح ، توسعه شبکه و نصب انشعابات با سازمانهای ذیربط (شهرداری، راهنمائی و رانندگی)

۲۶-همکاری و نظارت بر فعالیت های عمرانی سایر شرکت های خدماتی نظیر گاز ،برق ،مخابرات و شهرداری به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی شبکه های آب و فاضلاب در جریان اجرای پروژه های شرکت های مورد اشاره.

۲۷-همکاری با واحد خسارات حوزه بهره برداری جهت برآورد خسارات و وصول مطالبات از طرق قانونی

۲۸-برنامه ریزی جهت افزایش سرعت و دقت در رفع اتفاقات شبکه و انشعاب

۲۹-پیگیری تأمین نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی ماهر جهت رفع اتفاقات .

۳۰-تهیه گزارشات تحلیلی دوره ای از تعداد اتفاقات ،علل اتفاق باهدف یافتن راهکارهای پیشگیری و کاهش اتفاقات در هر سال

۳۱-همکاری در نظارت برکیفیت فاضلاب ورودی به شبکه با معاونت بهره برداری و امور کنترل کیفیت

۳۲-نظارت بر رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشت در رفع اتفاقات فاضلاب و شستشوی شبکه

۳۳-برنامه ریزی و هماهنگی جهت حضور مؤثر نماینده منطقه در جلسات تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه های آب وفاضلاب و تأسیسات منطقه تحت پوشش.

۳۴-همکاری و هماهنگی با شورای بهداشت منطقه در جهت اجرای مصوبات شورای مذکور

۳۵-همکاری در تدوین دستورالعملهای لازم جهت بهداشتی نمودن تأسیسات آب و فاضلاب باحوزه معاونت بهره برداری و هماهنگی با امور آزمایشگاهها و واحد کلر زنی در مواقع مورد نیاز جهت حصول اطمینان از کیفیت آب در شبکه

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا