صفحه اخبار

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  در12 ماه سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 انجام شد. اين عمليات به طول 1734 مترازجنس لوله پلي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  دراسفند ماه سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 انجام شد. اين عمليات به طول 147مترازجنس لوله پلي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، در12 ماه  سال96 بيش از3890 مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول3892 متراز... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه در12ماه سال 96 نسبت به لوله گذاري عمليات توسعه شبكه دفع فاضلاب به طول 842 متر اقدام نموده است. اين عمليات در قالب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در12 ماه سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 2402 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2  انجام... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دراسفند  ماه  سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 533 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 ... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/21

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/18

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/18

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/18

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/18

جلسه توجيهي مشتركين پرمصرف آبفا منطقه 2 با موضوع مديريت مصرف بهينه آب با حضور65 نفر از مشتركين پر مصرف برگزار شد. دراين نشست مهندس رحيمي مدير آبفا منطقه 2 با اشاره به وضعيت آب و هوايي... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 عمليات   اتصال لوله 200 ميليمتر  پلي اتيلن خيابان قائميه  به لوله 300 ميلي متر  چدن بلوار كشاورز توسط واحد بهره برداري منطقه 2   صورت پذيرفت. شايان ذكر... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، دربهمن ماه  سال96 بيش از229 مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول 229 متراز... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه دربهمن ماه سال جاري نسبت به  لوله گذاري عمليات توسعه و اصلاح شبكه دفع فاضلاب به طول450  متر   واقع در كنار گذر اتوبان... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب... مطالعه بیشتر

تاریخ درج خبر 1397/01/06

صفحات