صفحه اخبار

شما اینجا هستید

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا مباركه تعداد يك فقره انشعاب غير مجاز در خیابان امامزادگان  شهر زیباشهر مباركه شناسايي شده است . آبفا مباركه پس از شناسايي انشعاب غير مجاز ، براي... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه ، در سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث منطقه تعداد  99 مورد حادثه شبكه  فاضلاب و گرفتگي منهول ها را به نحو مطلوب... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با همت واحد كنتور نويسي امور مشتركين آبفا منطقه مباركه در سال 96 تعداد 257004 كنتور آب قرائت و پس از انجام محاسبات قبوض آنها توزيع گرديد .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با تلاش واحد امور مشتركين آبفا مباركه در سال 96 براي 20081 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه ارسال شده است .گفتني است اين اخطاريه ها به همراه قبوض آب بها براي مشتركين پر مصرف ارسال شد كه گامي... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

واحد بهره برداری منطقه مبارکه جهت از بین بردن حشرات موزی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت شهروندان اقدام به سمپاشی 6723 حوضچه فاضلاب در دست بهره برداری در سال 96 نمود . در این عملیات از سم... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد بهره برداري منطقه مباركه تعداد 53 مورد همسطح سازي دريچه هاي فاضلاب در سال 96 در سطح شهر مباركه و صفائيه انجام شده است .این عملیات با هدف پیشگیری از مدفون شدن... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با توجه به آمار ارائه شده توسط واحد ارتباطات مردمي 122 منطقه مباركه ، در سال 96 با تلاش بي دريغ و شبانه روزي واحد حوادث بهره برداري منطقه تعداد 36 مورد حادثه خطوط انتقال آب را به نحو... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا مباركه تعداد يك فقره انشعاب غير مجاز در خیابان طالقانی مبارکه شناسايي شده است . آبفا مباركه پس از شناسايي انشعاب غير مجاز ، براي مشترك خاطي... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

واحد مشتركين آبفا منطقه مباركه در اسفند ماه سال 96 اقدام به واگذاري 251 فقره انشعاب آب و فاضلاب نمود كه از اين مقدار تعداد 62 فقره انشعاب آب و 189 فقره انشعاب فاضلاب مي باشد .گفتني است... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با همت و تلاش واحد بهره برداري آبفا مباركه  ، در اسفند ماه سال 96 تعداد 122 رشته انشعاب آب و فاضلاب در سطح منطقه نصب گرديد .اين در حالي است كه از اين ميزان نصب تعداد 33 رشته مربوط به... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با همت و تلاش واحد بهره برداري آبفا مباركه  ، در اسفند ماه سال 96 تعداد 122 رشته انشعاب آب و فاضلاب در سطح منطقه نصب گرديد .اين در حالي است كه از اين ميزان نصب تعداد 33 رشته مربوط به... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا منطقه مباركه در دی ماه سال 96 تعداد 5685  اخطاريه به همراه قبوض آب بها براي مشتركين بدهكار منطقه ارسال شد .اين اقدام در راستاي كاهش مطالبات و... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

جهت جلوگيري از آلودگي آب و كنترل كيفي آن، 2750 متر مكعب از مخازن شهر هاي مباركه ، طالخونچه ، ديزيچه و زيباشهر توسط واحد بهره برداري منطقه در اسفند ماه سال جاری شستشو شد .

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با همت واحد كنتور نويسي امور مشتركين آبفا منطقه مباركه در اسفند ماه سال 96 تعداد 21391 كنتور آب قرائت و پس از انجام محاسبات قبوض آنها توزيع گرديد .اين در حالي است كه وصولي آب بها در اين... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

با تلاش واحد امور مشتركين آبفا مباركه در اسفند ماه سال 96  براي 2374 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه ارسال شده است .گفتني است اين اخطاريه ها به همراه قبوض آب بها براي مشتركين پر مصرف ارسال شد... مطالعه بیشتر

حوزه: مباركه
تاریخ درج خبر 1397/01/29

صفحات