اطلاعات تماس مسئول بارگذاری محتوای جایگاه

شما اینجا هستید

کاربر اصلی :

نام و نام خانوادگی :  فرزانه  فرزام منش

واحد محل خدمت :  دفتر روابط عمومی

سمت : کارشناس مسئول ارتباط با رسانه ها

شماره اتاق : 234

شماره تماس :  9 -  36680030  داخلی 234 و 253


کاربر ورود  اطلاعات مدیران :

نام و نام خانوادگی : لیلا امینی پور

واحد محل خدمت : امور کارکنان

سمت : کارشناس اداری

شماره اتاق :  204

شماره تماس : 9 -  36680030  داخلی 204