میزان مجاز مصرف آب هر واحد مسکونی در ماه چقدر است؟

شما اینجا هستید

مصرف به صورت پلکانی محاسبه می شود ولی متوسط مصرف هر واحد درماه بین 15تا20مترمکعب مناسب است.