اینجانب نسبت به مبلغ قبض صادره آب و فاضلاب اعتراض دارم. از چه طریقی باید پیگیری نمایم؟

شما اینجا هستید

قبوض آب بهای شرکت نشان دهنده میزان مصرف و مبلغ آن بر اساس تعرفه شرکت می باشد. در صورتی که پس از دریافت قبض نسبت به میزان مصرف یا مبلغ معترض هستید، در درجه اول، از عدم نشتی لوله کشی داخلی از طریق نشت یاب و یا قرائت و کنترل شبانه شماره کنتور مطمئن شوید. سپس شماره مصرفی کنتور خود را یادداشت و همراه شناسه قبض 1522 با سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین به شماره 1522 تماس بگیرید. درصورتی که مسئولین مربوطه با تطبیق شماره از صحت قرائت مطمئن شوند، ردیف مشترک را برای آزمایش کنتور معرفی می نمایند.