تخفيفات قانوني در بخش هزينه هاي انشعاب واحدهاي مسكوني جانبازان، خانواده معظم شهدا، و مددجويان را شرح دهيد؟

شما اینجا هستید

- جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان شهدا از پرداخت 100 درصد حق انشعاب آب و فاضلاب، 50 درصد هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب براي يك واحد مسكوني و فقط براي يك بار معاف مي باشند. - خانواده شهدا (همسر، پدر ومادر شهيد) وآزادگان صرفاً از پرداخت 100 درصد حق انشعاب آب يك واحد مسكوني و50 درصد ‌هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب فقط براي يك بار معاف مي باشند. - مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت100 درصد حق انشعاب آب و فاضلاب و50 درصد ‌هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب يك واحد مسكوني و فقط براي يك بار معاف مي باشند.