لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت
امروز : ۲۳ تير, ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۹
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

 

رديف عنوان دستگاه عنوان خدمت کد دفتر ارائه کننده خدمت نام مسئول دفتر آدرس و تلفن دفتر
۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۷۴ سمیرا سیمافر جی-کردآباد-تابان (۳۵۲۹۳۸۳۵)
۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۶۴ محمدرضا صمیمی فردوسی-مجتمع نیکان (۳۲۲۴۰۲۰۰)
۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۳۳ سید هادی ضیایی بزرگمهر-روبروی مبارزان (۳۲۲۸۰۳۵۵)
۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۵۵ محمدرضاکریم پور سه راه فنارت (۳۵۳۱۷۱۴۳)
۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۳۵ علیرضا وطنی نشاط جنب اداره پست (۳۲۲۲۴۰۷۰)
۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۱۳ مینا باقریان چهارراه آپادانا (۳۶۶۱۴۱۰۱)
۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۱۷ مهناز صابری امیرحمزه (۳۸۷۱۴۰۲۱)
۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۶۱ سارا سادات فاطمی قائمیه (۳۷۸۸۱۰۲۵)
۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۰۸ رویا معتمدی میدان لاله (۰۹۱۳۱۰۰۲۶۲۳)
۱۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۷۸ نفیسه محمدی خاقانی (۳۶۲۷۰۶۸۶)
۱۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۰۲ مریم خرازی شریف غربی (۳۷۳۵۱۳۳۰)
۱۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۳۶ مسعود طلایی خرم -شهیدان (۳۳۳۷۰۳۵۱)
۱۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۰۴ امینی دهنو (۳۳۸۶۱۸۵۴)
۱۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه   دهقان آتشگاه (۳۷۷۳۲۱۱۹)
۱۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۰۱ اکبر رحمتی فلکه زینبیه (۳۵۵۲۲۰۰۵)
۱۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۳۶ حمید روحانی پروین شیخ طوسی (۳۵۵۹۵۰۰۰)
۱۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۳۳ علی کریمی حصه (۴۵۳۵۵۸۳۴۹۸)
۱۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۹۶ داوود اسماعیلیان ملک شهر مطهری (۳۴۳۹۹۶۰۰)
۱۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۸۴ سهیلا آتشی کاوه سه راه ملک شهر (۳۴۵۲۷۰۰۴)
۲۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۰۶ سید محمد حسن دیباجی ملک شهر مفتح (۳۴۴۱۰۰۰۸)
۲۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۷۱ سپیده رییسی امام خمینی ورودی خانه اصفهان ۳۳۳۳۵۸۲۷)
۲۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۸۱ امراله شهبازی رباط اول (۳۳۳۸۸۱۹۰)
۲۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۹۳ سعید مسعودی فر امام خمینی مشیر الدوله (۳۳۸۷۰۳۳۲)
۲۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۲۷ احمد یزدانی خوراسگان  (۳۵۲۱۸۵۹۵)
۲۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۶۳ سید امین روحانی ارغوانیه (۳۵۳۱۱۲۰۵)
۲۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۲۷ راحله جهانبانی بلوار ارتش جنب کوچه شهید بهرامی (۳۶۲۵۸۴۰۵)
۲۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۳۲ مجید الهی دوست هزارجریب روبروی دانشکده پزشکی (۳۶۶۹۵۳۴۶)
۲۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۱۹ مهدی پور نقشبند مدرس (۳۴۴۷۹۷۱۹)
۲۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۰۳ پریسا کیان ارثی  سپاهان شهر (۳۶۵۱۴۹۷۲)
۳۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۲۶ زهره مهرابی کوشک  (۳۳۵۶۵۵۸۸)
۳۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۶۸ آقای فرجاد خمینی شهر-مدرس (۳۳۵۱۵۰۹۰)
۳۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۴۷ آقای هاشمی خمینی شهر - امیر کبیر(۳۳۵۱۵۵۰۰)
۳۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۴۱۳ آقای حبیبی فریدونشهر-وحدت آباد (۰۹۱۳۳۷۲۱۵۲۶)
۳۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۵۴ آقای صفری فریدونشهر-شریعتی-جنب بانک صادرات(۰۳۱۵۷۵۹۳۰۸۳)
۳۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۷۲ آقای نیک نژاد زرین شهر-بلوار بهشتی (۵۲۲۳۴۱۲۶)
۳۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۶۵ خانم رنجبر زرین شهر فلکه مرکزی (۵۲۲۲۵۵۱۰)
۳۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۴۶ آقای طغیانی زرین شهر -شریعتی (۵۲۲۳۶۰۶۴)
۳۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۸۷ شرکت امین ارتباطات احمد آباد-نبش کوچه گلستان (۰۳۱۳۲۲۵۵۵۵۷)
۳۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۳۶ حسن عادلی (۳۳۸۱۳۳۶)
۴۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۶۹ سجاد افضلی چهارباغ بالا (۷۲۱۳۱۳۶۹)
۴۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۷۳ آقای فروزانفر اردستان (۵۴۲۴۲۰۰۳)
۴۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۸۲ فرشته نوربخش امیرکبیر (۳۳۸۶۲۱۰۱)
۴۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۴۹ ملیحه صحتی بهارستان(۰۹۱۶۱۳۱۰۰۳۶)
۴۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۴۹ افسانه مرشدی داران (۰۳۱۵۷۲۲۴۴۴۴)
۴۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۹۰ قنبرعلی بهارستانی داران (۰۳۱۵۷۲۲۸۳۸۶)
۴۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۴۲۰ فاطمه واعظ زاده داران (۰۳۱۵۷۲۲۶۷۶۱)
۴۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۰۴ آقای شاکریان میدان حج (۳۴۵۲۰۹۶۱)
۴۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۴۸ خانم باقرزاده فروغی (۳۳۳۸۵۶۵۰)
۴۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۵۲ محمد زالی بویین (۰۳۱۵۷۵۲۲۸۹۴)
۵۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۳۰ سیدهاشم موسوی میاندشت(۰۳۱۵۷۵۲۴۱۴)
۵۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۸۸ سمانه شعربافان فلاطوری(۰۹۱۳۵۵۲۴۱۶۰)
۵۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۱۸۴ شرکت کیان ارتباطات رستاک آپادانا پل سرهنگ بلوار عطارنیشابوری(۰۹۱۳۲۰۳۱۲۴۸)
۵۳ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۲۳۴ احمد بهرامیان سمیرم(۵۳۶۶۶۰۶۰)
۵۴ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۹۸ بدرالسادات فاطمی سمیرم(۰۹۱۳۵۴۸۵۹۰۰)
۵۵ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۰۱ رقیه اسکندری سمیرم (۰۹۱۳۲۲۲۷۳۵۷)
۵۶ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۶۶ آقای زارعی کهندژ(۰۹۱۷۸۹۲۲۷۸۰)
۵۷ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۴۶ حسن سرایی خانه اصفهان(۰۹۱۳۹۱۸۹۱۸۶)
۵۸ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۰۴۵ جعفر صمدانی خانه اصفهان(۳۴۴۱۰۱۱۱)
۵۹ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۱۸ لیلا فلاح رباط اول(۰۹۱۰۳۰۰۰۳۵۶)
۶۰ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۰۱۳۱۳۰۶ آزاده کورنگ بهشتی خیابان لاله (۰۹۱۳۳۰۸۳۲۴۶)
۶۱ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۰۹ محمد جلالی خ رودکی(۰۹۱۶۲۶۷۵۴۷۰)
۶۲ شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه ۷۲۱۳۱۳۷۲ الهه زارعان کلیشاد(۰۹۱۳۲۰۵۶۴۸۸)

 

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا