لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت

شما اینجا هستید

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

 

لیست دفاتر پیشخوان منتخب (فاز اول )
رديف عنوان دستگاه عنوان خدمت کد دفتر ارائه کننده خدمت نام مسئول دفتر آدرس و تلفن دفتر
1 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131174 سمیرا سیمافر جی-کردآباد-تابان (35293835)
2 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131064 محمدرضا صمیمی فردوسی-مجتمع نیکان (32240200)
3 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131233 سید هادی ضیایی بزرگمهر-روبروی مبارزان (32280355)
4 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131355 محمدرضاکریم پور سه راه فنارت (35317143)
5 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131135 علیرضا وطنی نشاط جنب اداره پست (32224070)
6 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131313 مینا باقریان چهارراه آپادانا (36614101)
7 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131017 مهناز صابری امیرحمزه (38714021)
8 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131261 سارا سادات فاطمی قائمیه (37881025
9 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131308 رویا معتمدی میدان لاله (09131002623)
10 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131378 نفیسه محمدی خاقانی (36270686
11 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131202 مریم خرازی شریف غربی (37351330)
12 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131236 مسعود طلایی خرم -شهیدان (33370351)
13 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131004 امینی دهنو (33861854)
14 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه   دهقان آتشگاه (37732119)
15 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131101 اکبر رحمتی فلکه زینبیه (35522005)
16 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131036 حمید روحانی پروین شیخ طوسی (35595000)
17 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131133 علی کریمی حصه (4535583498)
18 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131296 داوود اسماعیلیان ملک شهر مطهری (34399600)
19 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131084 سهیلا آتشی کاوه سه راه ملک شهر (34527004)
20 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131006 سید محمد حسن دیباجی ملک شهر مفتح (34410008)
21 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131271 سپیده رییسی امام خمینی ورودی خانه اصفهان 33335827)
22 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131281 امراله شهبازی رباط اول (33388190)
23 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131193 سعید مسعودی فر امام خمینی مشیر الدوله (33870332)
24 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131027 احمد یزدانی خوراسگان  (35218595)
25 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131363 سید امین روحانی ارغوانیه (35311205)
26 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131327 راحله جهانبانی بلوار ارتش جنب کوچه شهید بهرامی (36258405)
27 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131032 مجید الهی دوست هزارجریب روبروی دانشکده پزشکی (36695346)
28 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131319 مهدی پور نقشبند مدرس (34479719)
29 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131303 پریسا کیان ارثی  سپاهان شهر (36514972)
30 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131126 زهره مهرابی کوشک  (33565588)
31 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131161 مصطفی اکبری خیابان سهروردی ( سیمین) (37778080)