دریافت بدهی از طریق پیامک

شما اینجا هستید

دریافت بدهی از طریق پیامک

شرح خدمت:

دریافت اطلاعات قبض آب بهای آخرین دوره

مشترکین گرامی با ارسال پیامک           شناسه قبض * به شماره پیامکی  300001522 می توانند اطلاعات آخرین دوره از قبض خود را مشاهده فرمایند.

شناسه قبض آب بهای خود را می توانید از روی هر یک از قبوض آب بها یادداشت فرمایید.

مدت زمان انجام کار: بلافاصله

مثال ۱ : اطلاع از آخرین قبض پرداخت نشده مشترک

مثال 2: اطلاع از آخرین قبض پرداخت شده  مشترک