برگزاری جلسه اعضای شورای اسلامی زاینده رود با مدیر ابفا منطقه لنجان

شما اینجا هستید

رییس واعضای شورای اسلامی شهر زاینده رود در محل ابفای زرین شهربا مدیر ابفا منطقه لنجان دیدار وگفتگو کردند. در این دیدار باقری رییس شورای اسلامی شهر ضمن تقدیر وتشکر از مدیر وپرسنل ابفا منطقه در خصوص شبکه گذاری فاضلاب در سطح شهر خواستار سرعت بخشیدن به پروژه انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر شدند.در ادامه رحیمی مدیر ابفا منطقه لنجان گفت: ما با هماهنگی با امور حقوقی  ودفتر فنی ستاد مسیر موردنیازبرای اجرای کلکتور فاضلاب رامشخص کرد ه ایم.

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر