به روز رساني نصب انشعابات نطنز

شما اینجا هستید

درراستاي تكريم ارباب رجوع و رضايتمندي مشتركين و متقاضيان واجد شرايط ،اين اداره به روز رساني نصب انشعابات را جزء اولويت هاي خود قرارداده و لذا طي سال گذشته همواره تلاش شده است با برنامه ريزي مناسب ،فاصله واگذاري تا نصب  انشعاب متقاضيان در حداقل ممكن و زير يك هفته باشد.و لذا در حال حاضر از زمان واگذاري تا نصب انشعاب كمتر از يك هفته ميباشد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر