ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن در بلوار جانبازان آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن محدوده بلوار جانبازان ميدان نيايش  ابتداي خيابان نيايش  انجام شد .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر