تعمير والو 300 خيابان قائميه در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف آب در نقاط مختلف منطقه عمليات تعمير والو 300 خيابان قائميه جنب كارخانه لوله روبروي كوچه 75 توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2  انجام شد .

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر