رفع حادثه لوله 400 فولادي اتوبان شهيد دستجردي در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  عمليات رفع حادثه لوله 400 فولادي اتوبان شهيد دستجردي  با همكاري واحد بهره برداري منطقه و واحد آبرساني استان كه به دليل حفاري  جهت ساخت مسير مترو ايجاد شده بود انجام شد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب