صدور 1227 اخطار براي مشتركين پر مصرف آبان ماه در منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه درآبان ماه سال جاري براي 1227 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و رعايت الگوي مصرف براي مشتركين پر مصرف به همراه قبض آب بهاء تحويل گرديد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر