پيشرفت 90 درصدي پروژه اصلاح شبكه آب ضلع شرقي خيابان قائميه در آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، انجام  90 درصدي از پروژه اصلاح شبكه آب ضلع شرقي خيابان قائميه  با انجام لوله گذاري به طول  حدود 1400 متر به قطر 200 ميلي متر  جنس پلي اتيلن از پمپاژ  به سمت ميدان 9 دي صورت پذيرفت. 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب