صدور 5821 مورد اخطاريه قطع آب درآبان ماه 96 توسط آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

5821 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار درآبان ماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات وافزايش وصولي آب بهاء درآبان  ماه سال جاري 5821 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار ارسال گرديد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب