قرائت 41350 فقره كنتورآب درآبان ماه 96 در آبفا منطقه2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان  ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 41350   فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر است كنتور نويسان حدودا  در منطقه روزانه تعداد 130  فقره كنتورخالصي قرائت مي كنند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر