واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين ،آبفا منطقه 2

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 38 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين منطقه واگذار شده است. اين اقدام در راستاي ار تقاء سطح بهداشتي ، اجتماعي منطقه صورت گرفت.شايان ذكر است از اين تعداد21  انشعاب جهت قطر 100 و 15 انشعاب براي قطر 125 و 2  انشعاب جهت قطر 150 به مشتركين واگذار گرديد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
فاضلاب