اصلاحیه مناقصه شماره 282-4-96 با موضوع اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان (با ارزیابی کیفی)

شما اینجا هستید

محل تحویل اسناد ومدارک: 
دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

موضوع تامين اعتبار: از محل اعتبارات عمراني

تبصره: در صورت تآخير در پرداخت ، به ازاي هر سال تآخير در پرداخت طلب طلبكاران مبلغي مطابق آئين نامه هيئت وزيران به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

 

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 
ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)
اصلاحیه مناقصه

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

طبق ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات شرایط تسلیم و تحویل پیشنهاد‌ها به شرح ذیل می‌باشد :

الف ) هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه/مزایده، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب) شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه/مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین(پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.

ج) مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت‌ها صیانت نمایند.

د) هر گونه تسلیم، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

جهت دریافت اسناد مناقصه گزینه دریافت اسناد اینجا  را کلیک کنید