تعويض كنتور هاي خراب نطنز

شما اینجا هستید

طي 10ماهه اول سال جاري تعداد 381 كنتور خراب در شهر نطنزگزارش كه از اين تعداد292كنتور تعويض شده .با توجه به اينكه كنتورهاي خراب موجب عدم اندازه گيري صحيح اب مصرفي به تبع ان موجب نارضايتي هاي مردمي نيز ميباشد ،اين اداره به روز رساني تعويض كنتور هاي خراب را در دستور كار خود دارد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر