اتصال چاه گيتي به خط انتقال نطنز

شما اینجا هستید

چاه گيتي نطنز كه به دليل مشكلات فني خارج ازمداربهره برداري بود ، بااصلاحات انجام شده و اجراي حدود يك كيلومتر خط انتقال ، به خط آبرساني و درنهايت به مخزن اميريه منتقل گرديد. باتوجه به كمبود آب شهر ، بهره برداري ازاين چاه ازاهميت فوق العاده اي برخورداربود . جهت تكميل اين پروژه ، بابرنامه ريزي و تحليل شبكه هاي جانبي اصلاحات لازم در مديريت توزيع آب مناطق تحت پوشش نيز صورت گرفت علاوه براين از تعداد حوادث شبكه محدوده چاه مذكور كاسته مي شود.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
آب