جلسه در خصوص جانمايي و حفر چاه جديد در نطنز

شما اینجا هستید

كارشناسان  واحد مهندسي و توسعه استان به همراه رياست شورا ومدير دفتر نماينده ونماينده فرمانداردر محل ابفا منطقه نطنزجهت جانمايي حفر چاه جديد تشكيل جلسه دادند.در اين جلسه مدير ابفا منطقه نطنز به همراه مدعووين از نقاط مختلف شهر جهت جانمايي حفر يك حلقه چاه جديد بازديد كردند .با توجه به عدم بارندگي سال جاري و لزوم پيش بيني تامين اب بخصوص در فصل تابستان بازديد ميداني از چند نقطه پيشنهادي انجام شد و جهت حفر و تجهيزيك حلقه چاه جديد تصميماتي اتخاذ گرديد.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
حوزه: 
دسته بندی خبر: 
سایر