ارائه گزارش سازگاري با كم آبي در جلسه شوراي اداري شاهين شهر توسط مهندس خليلي مدير آبفا منطقه

شما اینجا هستید

با برگزاري جلسه شوراي اداري شاهين شهر وميمه در فرمانداري شاهين شهر آقاي مهندس خليلي مدير آبفا شاهين شهر گزارش سازگاري با كم آبي را در اين جلسه بيان نمودند ايشان فرمودند  با توجه به كاهش نزولات آسماني در سالهاي اخير ،توجه همه دستگاههابه ضرورت اطلاع رساني وفرهنگ سازي مديريت فرهنگ مصرف بهينه اب را خواستار شدند مهندس خليلي با استفاده از ايات واحاديث اهميت جايگاه صرفه جوئي را بيان نموده ودر ادامه سخنان خود برنامه جامعي بصورت اسلايد از وضعيت ذخاير ابي وسرانه مصرف مشتركين استان وشهرستان وراهكارهاي مناسب با پديده سازگاري با كم ابي ارئه نمودند.

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
آب