مجله آب و توسعه پایدار

شما اینجا هستید

با عنایت به حمایت از انتشار کتب و مجلات تخصصی حوزه آب و فاضلاب ، اولین نسخه نشریه علمی -  ترویجی «آب و توسعه پایدار» به چاپ رسیده است و درنظر است شماره ویژه ای درخصوص موضوع «مدیریت ، اقتصاد و تعرفه آب» منتشر شود .

اشخاصی که قصد ارسال مقاله دارند پس از مطالعه راهنمای مقاله ، یک نسخه از فایل مربوطه را به دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  ارسال نمایند .

 

راهنمای تهیه مقاله نشریه آب و توسعه پایدار