برای درخواست انشعاب آب و فاضلاب چه مدارکی لازم است؟

شما اینجا هستید

مدارک مربوط به هویت مالک (کپی شناسنامه،کارت ملی)، مدارک مربوط به مالکیت (اسناد مثبته مالکیت)، مجوزهای احداث ساختمان( شناسنامه ساختمان یا تاییدیه شهرداری ومجوز حفاری جهت نصب انشعاب)