چنان چه تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهیم كه کنتور نیاز به جابه جایی داشته باشد يا مانعي در مقابل آن ایجاد شود چه باید بکنیم ؟

شما اینجا هستید

مشترك ضمن اين كه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن دريچه شير قطع و وصل آب قبل از كنتور و همچنين محل دريچه هاي كنتور آب و سيفون فاضلاب مي باشد، به هيچ عنوان حق جابه جايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و پس از تماس با سامانه 1522 و ثبت درخواست و انجام مراحل لازم، شركت، دستگاه هاي مزبور را با هزينه مشترك به محل مناسبي منتقل(تغيير مكان داخلي) می نمايد.