بررسی صورتحساب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان عملیاتی :بررسی صورتحساب 

هدف :بررسی صورتحساب  

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي بررسی صورتحساب

تعريف :
بررسی صورتحساب صادرشده از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور  ویا لوله ترکیدگی و در صورت نیاز اصلاح ویا برگشت مبلغ

مدت زمان انجام كار : حداکثر ۳ روز

مراحل و شرح اقدامات : ( دراحتمال اشتباه قرائت )

مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست صورتحساب صادر شده در نرم افزار

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده دفاتر پیشخوان  ویا مشترک حقیقی و مراجعه به محل متقاضی و انجام اقدامات زیر تا حصول نتیجه

       -کنترل قرائت کنتور( در صورت اشتباه قرائت کنتور توسط مامور قرائت قبض صادره برگشت و قبض صحیح صادر خواهد شد.)

       در صورت عدم اشتباه :

       ۱-  راهنمایی مشترکت جهت نشت یابی داخلی (در صورت احتمال هدر رفت آب)

      ۲- راهنمایی مشترک جهت درخواست آزمایش کنتور (در صورت احتمال خرابی کنتور)

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

 

 

تکمیل فرم درخواست