اعلام کارکرد کنتور

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان عملیاتی :اعلام کارکرد کنتور  دریافت فرم خام مشترکین

هدف :اعلام کارکرد کنتور 

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي بررسی صورتحساب

تعريف :
اعلام شماره مصرف کنتور توسط مالک یا ساکنین محل به دلیل عدم قرائت کنتور

مدت زمان انجام كار : بلافاصله پس از اعلام شماره کنتور

مراحل و شرح اقدامات :

مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان یا  سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص ارسال شماره کنتور به همراه شماره ردیف و تاریخ قرائت توسط دفاتر پیشخوان یا مشترک حقیقی

پس از بررسی و تایید صحت قرائت قبض آب بها صادر و توزیع خواهد شد

لازم به ذکر است تاریخ اعلام کارکرد کنتور نباید بیش از سه روز از تاریخ عدم  قرائت مامور گذشته شده باشد.

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

شماره کنتور