دفترچه تلفن

شما اینجا هستید

نام و نام خانوادگی (عنوان ) مکان تلفن داخلی نمابر
وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 02188953329
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
سیدمحمدرضا سجادی فر (معاون مالی و پشتیبانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 217
حسین حکمتیان (معاون مهندسی و توسعه) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 304
رضا رضایی (معاون خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 426
مجتبی قبادیان (معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 401
ناصر اکبری (معاون بهره برداری) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 402
سیداکبر بنی طبا (مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 232
علیرضا حاجی عبدالرحمانی (مدیر دفتر حراست و امور محرمانه) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 327
امرا... سلیمانی (مدیردفتر مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
رحمت ا... آقابابایی (مدیر دفتر خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
سعید ابوطالبیان (مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحول اداری) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 406
محسن احمدی (مدیر امور عمومی و پشتیبانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 201
اعظم السادات مرتضوی ( مدیر دفتر آموزش) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 441
ناصر اکبری (مدیر بهره برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 453
رضا نوراله زاده (مدیردفتر حسابرسی و نظارت مالی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 339
احمد پورمحمدباقر (مدیر امور قراردادها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 336
محسن پوریا مهر (سرپرست اداره تربیت بدنی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 434
مسعود جعفری (مدیر امور بازرگانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 360
فرشته حاج احمدی (مدیر دفتر تعرفه ها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
مسعود محمدعلیخانی (مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 418
مسعود رئیسی (مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 309
محمدحسن ربیعی راد (مدیر امور کنترل کیفیت آب و فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 516
بهروز رفیعی (مدیر امور اجرای طرحهای آب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 319
(مدیر دفتر وصول درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
سیدکمال سیدمحمودیان (مدیر امور انبارها و اموال) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 458
سپیده قجاوند (مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 211
امیر شهیر (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه شرکت) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 380
کامنوش شیرزادی (مدیر دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 375
آسیه سادات ملاباشی (مدیر دفتر مصرف و کاهش آب بدون درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 539
محمد صالح زاده (مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 323
احمدرضا صهبایی (مدیر بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 526
فریبا ضیایی (مدیر دفتر تشکیلات و منابع انسانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 219
محمودرضا فیروزیفر(مدیر دفتر حقوقی و تملک املاک و اراضی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 261
محمدرضا قانونی (مدیر امور مشترکین خاص) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر
اسماعیل گرجی (رئیس تصفیه خانه آب باباشیخعلی) زرین شهر- تصفیه خانه آب بابا شیخعلی
حسین مصطفوی (مدیر امور انرژی و سیستم های کنترل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 521
مهدی کیانی (مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 403
آسیه سادات ملاباشی (مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 530
مرتضی مهاجری (مدیر دفتر رسیدگی به شکایات) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 203
سعادت بهزادی (مدیر امور مالی و ذیحسابی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 216
حشمت اله هاشمی (مشاور مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 322
سید محسن صالح(مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 312
قدرت ا... احمدزاده (مدیر منطقه) شاهین شهر و میمه
مهدی شمس بگی (مدیر منطقه) ورزنه
امیرحسین رحیمی (مدیر منطقه) منطقه 2 اصفهان
داود باتوانی (مدیر منطقه) چادگان
مجید باقری (مدیر منطقه) منطقه 4 اصفهان
جواد اسماعیلی (مدیر منطقه) جرقویه

صفحات