امروز : ۲۲ آذر, ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۰

شما اینجا هستید

نام و نام خانوادگی (عنوان ) مکان تلفن تماس تلفن داخلی نمابر پست الکترونیکی
وزارت نیرو تهران، خيابان ولي عصر، ابتداي بزرگراه نيايش،پلاك ۴ - ساختمان وزارت نيرو كدپستي: ۱۹۹۶۸۳۳۹۱۳ ۰۲۱۸۱۶۰۶۰۰۰ ۰۲۱۸۱۶۰۰۰۰۰ info@moe.gov.ir
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهران ، كوچه شهيد برادران عبدالله زاده ( دهكده سابق)ساختمان شماره ۶ اميركبير ۰۲۱۸۹۶۰۰۰۰۰ ۰۲۱۸۸۹۵۳۳۲۹ info@nww.ir
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ main@abfaisfahan.ir
سیدمحمدرضا سجادی فر (معاون مالی و پشتیبانی) آدرس پستی: اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه همکف-اتاق ۲۱۷-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۵۸۷۶ ۲۱۷ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵ mali1@abfaisfahan.ir
حسین حکمتیان (معاون مهندسی و توسعه) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-واحد فنی و مهندسی-اتاق۳۰۴-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۷۷۰۰ ۳۰۴ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۸۲ mohandesi@abfaisfahan.ir
رضا رضایی (معاون خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۴۹۶ ۴۲۶ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵ moshtarakin@abfaisfahan.ir
مجتبی قبادیان (معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه همکف-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵ ۴۰۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ manabeensani@abfaisfahan.ir
ناصر اکبری (معاون بهره برداری) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- واحد بهره برداری-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۰۲ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰ bahrebardary@abfaisfahan.ir
سیداکبر بنی طبا (مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۶ ۲۳۲ ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۸ ravabet@abfaisfahan.ir
علیرضا حاجی عبدالرحمانی (مدیر دفتر حراست و امور محرمانه) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر- کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۰ ۳۲۷ herasat@abfaisfahan.ir
امرا... سلیمانی (مدیردفتر مدیرعامل) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۳۱۵۱ ۰۳۱۳۶۶۸۳۱۵۱ modirdaftar@abfaisfahan.ir
رحمت ا... آقابابایی (مدیر دفتر خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ khadamat_moshtarakin@abfaisfahan.ir
سعید ابوطالبیان (مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحول اداری) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۳۷ ۴۰۶ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۳۷ info@abfaisfahan.ir
محسن احمدی (مدیر امور عمومی و پشتیبانی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه همکف-کد پستی ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۷ ۲۰۱ ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۷ edari@abfaisfahan.ir
اعظم السادات مرتضوی ( مدیر دفتر آموزش) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۳ ۴۴۱ ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۳ amozesh@abfaisfahan.ir
مجید باقری (مدیر بهره برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان انبار- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۶ ۴۵۳ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ tamin_ab@abfaisfahan.ir
رضا نوراله زاده (مدیردفتر حسابرسی و نظارت مالی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان، ساختمان مرکزی، كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۱۸۵۱ ۳۳۹ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۹۳ hesabresi@abfaisfahan.ir
احمد پورمحمدباقر (مدیر امور قراردادها) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۳۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ garardadha@abfaisfahan.ir
محسن پوریا مهر (سرپرست اداره تربیت بدنی) آدرس پستی: اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان شهید نصر-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۸ ۴۳۴ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ bashgah@abfaisfahan.ir
مسعود جعفری (مدیر امور بازرگانی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان بازرگانی-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۴۱۵۳ ۳۶۰ ۰۳۱۳۶۶۸۶۱۴۲ bazargani@abfaisfahan.ir
فرشته حاج احمدی (مدیر دفتر تعرفه ها) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۸ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵ tarefeh@abfaisfahan.ir
مسعود محمدعلیخانی (مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان انفورماتیک-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۵۰۶۰ ۴۱۸ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵ fava@abfaisfahan.ir
مسعود رئیسی (مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-واحد فنی و مهندسی-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۰۹ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ tarhaye_fazelab@abfaisfahan.ir
محمدحسن ربیعی راد (مدیر امور کنترل کیفیت آب و فاضلاب) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان آزمایشگاه-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۵ ۵۱۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۵ keifiat.ab_fa@abfaisfahan.ir
بهروز رفیعی (مدیر امور اجرای طرحهای آب) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-واحد فنی و مهندسی-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۲ ۳۱۹ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۲ tarhaye_ab@abfaisfahan.ir
ایرج صفری (مدیر دفتر وصول درآمد) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۲۷ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵ vosul@abfaisfahan.ir
سیدکمال سیدمحمودیان (مدیر امور انبارها و اموال) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان انبار- طبقه همکف-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۱ ۴۵۸ ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۱ anbar.setad@abfaisfahan.ir
سپیده قجاوند (مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه همکف-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۲۱۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ budjet@abfaisfahan.ir
امیر شهیر (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه شرکت) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۸۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ tajhiz_manabeh@abfaisfahan.ir
کامنوش شیرزادی (مدیر دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست) صفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۲۲۲۰۴۷۱ ۳۷۵ behdasht@abfaisfahan.ir
آسیه سادات ملاباشی (مدیر دفتر مصرف و کاهش آب بدون درآمد) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۳۹ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰ modiriat_masraf@abfaisfahan.ir
محمد صالح زاده (مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان، ساختمان مرکزی، طبقه بالا، كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۲۳ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ padafand@abfaisfahan.ir
سعید توکلی (مدیر بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاضلاب) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- واحد بهره برداری-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۲۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ tasisat-fazelab@abfaisfahan.ir
فریبا ضیایی (مدیر دفتر تشکیلات و منابع انسانی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه همکف-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۸۹ ۲۱۹ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ karkonan@abfaisfahan.ir
رضا مرادی(مدیر دفتر حقوقی و تملک املاک و اراضی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۴ ۲۶۱ attorni2012@yahoo.com
محمدرضا قانونی (مدیر امور مشترکین خاص) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ hoghoughi@abfaisfahan.ir
اسماعیل گرجی (رئیس تصفیه خانه آب باباشیخعلی) اصفهان-زرین شهر- تصفیه خانه آب بابا شیخعلی ۰۳۱۵۲۶۶۲۸۲۱ ۰۳۱۵۲۶۶۲۸۲۱ tasfiehkhane_ab@abfaisfahan.ir
حسین مصطفوی (مدیر امور انرژی و سیستم های کنترل) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان- ساختمان انرژی-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۲۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ energy@abfaisfahan.ir
مهدی کیانی (مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان کوثر-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۰۳ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵ pmo@abfaisfahan.ir
آسیه سادات ملاباشی (مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۳۰ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰ modiriat_masraf@abfaisfahan.ir
مرتضی مهاجری (مدیر دفتر رسیدگی به شکایات) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر ، شركت آب و فاضلاب استان اصفهان كد پستي : ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۰ ۲۰۳ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۰ shekayat@abfaisfahan.ir
سعادت بهزادی (مدیر امور مالی و ذیحسابی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۲۱۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ modir_mali@abfaisfahan.ir
حشمت اله هاشمی (مشاور مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر ۳۲۲
سید محسن صالح(مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی) اصفهان ،خيابان هزار جريب ، خيابان شيخ کليني ، خيابان جابر-شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان-ساختمان مرکزی- طبقه بالا-کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۴ ۳۱۲ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶ fani_mohandesi@abfaisfahan.ir
قدرت ا... احمدزاده (مدیر منطقه) شاهین شهر و میمه
مهدی شمس بگی (مدیر منطقه) ورزنه
امیرحسین رحیمی (مدیر منطقه) منطقه ۲ اصفهان
داود باتوانی (مدیر منطقه) چادگان
مجید باقری (مدیر منطقه) منطقه ۴ اصفهان
جواد اسماعیلی (مدیر منطقه) جرقویه

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو