دفترچه تلفن
امروز : ۲۵ تير, ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۷
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

نام و نام خانوادگی (عنوان ) تلفن تماس تلفن داخلی نمابر
وزارت نیرو ۰۲۱۸۱۶۰۶۰۰۰ ۰۲۱۸۱۶۰۰۰۰۰
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۰۲۱۸۹۶۰۰۰۰۰ ۰۲۱۸۸۹۵۳۳۲۹
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
سیدمحمدرضا سجادی فر (معاون مالی و پشتیبانی) ۰۳۱۳۶۶۸۵۸۷۶ ۲۱۷ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵
حسین حکمتیان (معاون مهندسی و توسعه) ۰۳۱۳۶۶۸۷۷۰۰ ۳۰۴ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۸۲
رضا رضایی (معاون خدمات مشترکین و درآمد) ۰۳۱۳۶۶۸۹۴۹۶ ۴۲۶ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵
مجتبی قبادیان (معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت) ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵ ۴۰۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
ناصر اکبری (معاون بهره برداری) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۰۲ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰
سیداکبر بنی طبا (مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی) ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۶ ۲۳۲ ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۸
علیرضا حاجی عبدالرحمانی (مدیر دفتر حراست و امور محرمانه) ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۰ ۳۲۷
امرا... سلیمانی (مدیردفتر مدیرعامل) ۰۳۱۳۶۶۸۳۱۵۱ ۰۳۱۳۶۶۸۳۱۵۱
رحمت ا... آقابابایی (مدیر دفتر خدمات مشترکین و درآمد) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
سعید ابوطالبیان (مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحول اداری) ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۳۷ ۴۰۶ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۳۷
محسن احمدی (مدیر امور عمومی و پشتیبانی) ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۷ ۲۰۱ ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۷
اعظم السادات مرتضوی ( مدیر دفتر آموزش) ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۳ ۴۴۱ ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۳
مجید باقری (مدیر بهره برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب) ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۶ ۴۵۳ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
رضا نوراله زاده (مدیردفتر حسابرسی و نظارت مالی) ۰۳۱۳۶۶۹۱۸۵۱ ۳۳۹ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۹۳
احمد پورمحمدباقر (مدیر امور قراردادها) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۳۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
محسن پوریا مهر (سرپرست اداره تربیت بدنی) ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۸ ۴۳۴ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
مسعود جعفری (مدیر امور بازرگانی) ۰۳۱۳۶۶۸۴۱۵۳ ۳۶۰ ۰۳۱۳۶۶۸۶۱۴۲
فرشته حاج احمدی (مدیر دفتر تعرفه ها) ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۸ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵
مسعود محمدعلیخانی (مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک) ۰۳۱۳۶۶۸۵۰۶۰ ۴۱۸ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵
مسعود رئیسی (مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۰۹ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
محمدحسن ربیعی راد (مدیر امور کنترل کیفیت آب و فاضلاب) ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۵ ۵۱۶ ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۰۵
بهروز رفیعی (مدیر امور اجرای طرحهای آب) ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۲ ۳۱۹ ۰۳۱۳۶۶۹۲۸۹۲
ایرج صفری (مدیر دفتر وصول درآمد) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۲۷ ۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵
سیدکمال سیدمحمودیان (مدیر امور انبارها و اموال) ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۱ ۴۵۸ ۰۳۱۳۶۶۸۳۰۱۱
سپیده قجاوند (مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۲۱۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
امیر شهیر (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه شرکت) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۸۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
کامنوش شیرزادی (مدیر دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست) ۰۳۱۳۲۲۲۰۴۷۱ ۳۷۵
آسیه سادات ملاباشی (مدیر دفتر مصرف و کاهش آب بدون درآمد) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۳۹ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰
محمد صالح زاده (مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۳۲۳ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
سعید توکلی (مدیر بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاضلاب) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۲۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
فریبا ضیایی (مدیر دفتر تشکیلات و منابع انسانی) ۰۳۱۳۶۶۹۳۴۸۹ ۲۱۹ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
رضا مرادی(مدیر دفتر حقوقی و تملک املاک و اراضی) ۰۳۱۳۶۷۰۰۱۶۴ ۲۶۱
محمدرضا قانونی (مدیر امور مشترکین خاص) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
اسماعیل گرجی (رئیس تصفیه خانه آب باباشیخعلی) ۰۳۱۵۲۶۶۲۸۲۱ ۰۳۱۵۲۶۶۲۸۲۱
حسین مصطفوی (مدیر امور انرژی و سیستم های کنترل) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۲۱ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
مهدی کیانی (مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۴۰۳ ۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵
آسیه سادات ملاباشی (مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۵۳۰ ۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰
مرتضی مهاجری (مدیر دفتر رسیدگی به شکایات) ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۰ ۲۰۳ ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۰
سعادت بهزادی (مدیر امور مالی و ذیحسابی) ۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰ ۲۱۶ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
حشمت اله هاشمی (مشاور مدیرعامل) ۳۲۲
سید محسن صالح(مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی) ۰۳۱۳۶۶۹۳۲۹۴ ۳۱۲ ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
قدرت ا... احمدزاده (مدیر منطقه)
مهدی شمس بگی (مدیر منطقه)
امیرحسین رحیمی (مدیر منطقه)
داود باتوانی (مدیر منطقه)
مجید باقری (مدیر منطقه)
جواد اسماعیلی (مدیر منطقه)

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا