چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
11 خرداد, 1399 - 02:20

از بين بردن علفهاي هرز تصفيه خانه فاضلاب شهر انارك

 به گزارش رابط روابط عمومي آبفا منطقه نايين وبا توجه به افزايش علفهاي هرز در محوطه و اطراف حوضچه ها تصفيه خانه فاضلاب شهر انارك و در راستاي زيبا سازي محوطه  تصفيه خانه فاضلاب  و جلوگيري از خسارت به تاسيسات موجود ،عمليات ريشه كني  علف هاي هرز  اطراف حوضچه و محوطه تصفيه خانه فاضلاب  توسط اكيپ  حوادث آبفا انارك انجام شد .

حوزه: 
مدیرعاملواحد های خودگرداننائين
[1]