منطقه دو اصفهان

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  در12 ماه سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 انجام شد. اين عمليات به طول 1734 مترازجنس لوله پلي اتيلن به قطرهاي 250و 400 ميلي مترصورت گرفت. شايان ذكر است اين اقدام به منظور فرسوده بودن شبكه فاضلاب و انسداد ازهرگونه حادثه انجام شده است.

 

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2  دراسفند ماه سال 96 عمليات اصلاح شبكه فاضلاب در محدوده منطقه    توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2 انجام شد. اين عمليات به طول 147مترازجنس لوله پلي اتيلن به قطرهاي 250و 400 ميلي متر  صورت گرفت. شايان ذكر است اين اقدام به منظور فرسوده بودن شبكه فاضلاب و انسداد از هرگونه حادثه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، در12 ماه  سال96 بيش از3890 مترعمليات اصلاح شبكه آب توسط واحد مهندسي و توسعه و بهره برداري آبفا منطقه  انجام شد. عمليات اصلاح شبكه آب به طول3892 متراز جنس لوله پلي اتيلن به قطر 200 ميليمتر  و قطر 110 ميليمتر و به عمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2  انجام شده است . اين عمليات  اصلاح شبكه آب به منظور آبرساني به مشتركين منطقه  صورت مي گيرد.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، با همت واحد مهندسي و توسعه منطقه در12ماه سال 96 نسبت به لوله گذاري عمليات توسعه شبكه دفع فاضلاب به طول 842 متر اقدام نموده است. اين عمليات در قالب افزايش سطح خدمات رساني و ارتقاي سطح بهداشتي شهروندان منطقه صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در12 ماه سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 2402 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2  انجام شد. اين عمليات توسعه شبكه آب به منظور تقاضاي مشتركين و آبرساني به منطقه صورت گرفت .

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 دراسفند  ماه  سال 96عمليات توسعه شبكه آب به طول 533 متراز جنس لوله  پلي اتيلن به قطر110 ميليمتردرعمق 20/1 متر توسط واحد مهندسي و توسعه آبفا منطقه 2  انجام شد. اين عمليات توسعه شبكه آب به منظور تقاضاي مشتركين و آبرساني به منطقه صورت گرفت .

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن  در خيابان فيض انجام شد .

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن  در ميدان شهيد قاضي  ابتداي خيابان شهيد خليلي انجام شد .

 به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن  در خيابان سپهسالار انجام شد .

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي مديريت فشار و مصرف بهينه  آب در نقاط مختلف منطقه عمليات ساخت حوضچه جهت نصب شير فشار شكن توسط واحد بهره برداري آبفا منطقه 2به منظور آماده سازي محل نصب شير فشار شكن  در خيابان مصلي انجام شد .

صفحات