خميني شهر

شما اینجا هستید

همزمان با مانور بزرگ مروجین بسیجی مصرف بهینه آب در استان ، امورآبفا منطقه خمینی شهر با استقرار تانکر آبرسانی و نصب مقسم برداشت آب در محل مصلای نمازجمعه حضور یافت.به گزارش روابط عمومی منطقه پرسنل بسیجی منطقه با حضور خود در اماکن عمومی شهرستان و شرکت در نمازعبادی- سیاسی جمعه ، دو هزار عدد بروشور را در بین مردم و نمازگزاران مصلا توزیع نمودند . این اقدام با هدف آشنایی مردم با مدیریت مصرف آب و  روش صحیح نصب پمپ و راهکارهای مصرف بهینه آب صورت گرفت .

سخنرانی رئیس خدمات مشترکین و درآمد دردبستان غیر دولتی نسیم وحی با موضوع صرفه جویی درمصرف بهینه آب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و لزوم اطلاع رسانی به دانش آموزان هفته ایی دو روز در دستور کار قرار گرفت . در این برنامه داریوش قاسمی رئیس خدمات مشترکین و درآمد منطقه ، به ایراد سخنانی در خصوص راهکارهای صرفه جوئی در مصرف آب و مسائل مرتبط با تامین و توزیع آب پرداختند. همچنین در پایان سخرانی سوالاتی مطرح و به پنج نفر از دانش آموزان هدایایی تقدیم گردید.

بیست و پنجمین جلسه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات باحضور اقشار مختلف مردم ، روئسای ادارات ، معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان،روحانیون، شاعرا  و صاحب نظران علم و هنر در محل نمازخانه آبفا منطقه خمینی شهر برگزارشد. به گزارش روابط عمومی منطقه  این اقدام با هدف فرهنگ سازی مصرفبهینه آب و جمع آوری نقطه نظرات مردمی در زمینه مدیریت مصرف آب در دستورکار قرارگرفت .

تعداد پانصد مورد هم سطح سازی دریچه منهولهای فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه تعدادی از دریچه ها در اثر خاکریزی و روکش آسفالت معابر و خیابانها توسط شهرداری نامرئی و یا پائین قرار گرفته بود،که در صورت عدم هم سطح سازی امکان حادثه برای وسائل نقلیه وجود داشت.

عملیات مهار  بیش از ششصد و هفتاد و هشت حادثه فاضلاب طی دوازده ماهه سال 96  در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش  بهره برداری منطقه از این تعداد رویداد به ترتیب 424 و 254  مورد مربوط به حوادث انشعاب فاضلاب و شبکه فاضلاب می باشد.گفتنی است از این تعداد حادثه گزارش شده در دوازده ماهه سال 96  به ترتیب  618 و 60 مورد مربوط به شهرهای خمینی شهر و درچه است .

عملیات مهار  بیش از پنج هزار وهشتصد و هفتاد و چهار حادثه آب طی دوازده ماهه سال 96  در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش  بهره برداری منطقه از این تعداد رویداد به ترتیب 5301 و 573 مورد مربوط به حوادث انشعاب آب و شبکه آب می باشد.گفتنی است از این تعداد حادثه گزارش شده در دوازده ماهه سال 96  به ترتیب  4553 ، 808 ، 216 و297 مورد مربوط به شهرهای خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد است .

 عملیات لوله گذاری بیست و پنج هزار و هفتصد و نود شش متر شبکه فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 اجرائی شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه از این میزان فعالیت اجرائی به ترتیب11745 ، 11752 و 2299 متر در خمینی شهر ، درچه و کوشک به مرحله اجراء در آمده است. این اقدام با هدف توسعه  شبکه  فاضلاب شهری و عمل به تعهدات شرکت در دستورکار قرارگرفت.

 عملیات لوله گذاری چهارده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت متر شبکه آب در منطقه خمینی شهر طی دوازده ماهه سال 96 اجرائی شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه از این میزان فعالیت توسعه ای به ترتیب 7504 ، 1190 ، 4448  و1736 متر در خمینی شهر ، درچه،کوشک و اصغرآباد به مرحله اجراء درآمده است. با انجام پروژه فوق طول کل شبکه آب منطقه  و نواحی  به 985 کیلومتر رسید.

عملیات شستشوی شبکه فاضلاب در دوازده ماهه سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از بیست و سه درصد افزایش یافته است.به گزارش بهره برداری منطقه این اقدام با هدف نگهداری شبکه فاضلاب و رضایتمندی مشترکین انجام شد. گفتنی است بیش از چهار صد و شانزده کیلومترشستشوی شبکه فاضلاب طی دوازده ماهه سال 96 انجام شده درصورتی که  این عدد طی دوازده ماهه سال 95 حدود سیصد و سی و هشت کیلومتر می باشد.

عملیات سم پاشی منحولهای فاضلاب طی دوازده ماه سال 96 در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه این اقدام با هدف ارتقای بهداشت عمومی مردم و پیشگیری از بروز بیماریها در دستورکار قرارگرفت. لازم به توضیح است در این طرح  بیست و سه هزار و ششصد منحول فاضلاب خمینی شهر و درچه سم پاشی وعلامت گذاری شد.

صفحات