مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس D به قطر 1000 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان مناقصه شماره 66-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر زرین شهر و چمگردان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 65-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سده لنجان زون(1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 64-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورنامخواست زون(1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 63-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دهنو مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره 49-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 60-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(1))(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 58-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب زیبا شهر (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 57-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 56-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث مخزن و شیرخانه مدفون 2000متر مکعبی بوئین و میاندشت(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 55-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
مخزن و شیرخانه 2000متر مکعبی مدفون گلشن دهاقان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 54-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 52-1-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد (قسمت اول) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 51-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 53-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 48-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 50-1-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 47-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4اصفهان شهرک سرو(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 40-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4(لیست شماره 5 حصه شمالی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 39-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان خیابان حکیم فرزانه و فرعی های آن(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 38-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 46-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : نجف آباد – خوانسار – بوئین و میاندشت مناقصه شماره 45-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : داران - برخوار - گرگاب شاهین شهر شماره 44-1-96
منقضی شده
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور جهت آبرسانی به خوانسار مناقصه شماره 43-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 42-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار: 800 و 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 41-1-96
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهراصفهان ( با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 33-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 37-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 میلیمتر جهت منطقه گرگاب شاهین شهر مناقصه شماره 36-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 ، 800 میلیمتر جهت منطقه برخوارمناقصه شماره 35-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 میلیمتر جهت منطقه خوانسار مناقصه شماره 34-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهردستگرد دولت آباد (ملک الشعرا ومیلاد) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 32-1-96
منقضی شده
کلکتوراصلی فاضلاب شاهپورآباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 31-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 2) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 30-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 1) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 29-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (4) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 28-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (3) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 27-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت غربی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 26-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت شرقی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 25-1-96
منقضی شده
احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر فریدونشهر به روش EPC (دو مرحله ای) مناقصه شماره 17-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر جهت پروژه آبرسانی منطقه خوانسار مناقصه شماره 23-1-96
منقضی شده
احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر اژیه به روش EPC (دو مرحله ای )مناقصه شماره 13-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت معابر لوله گذاری شده شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد (قسمت 4 ) مناقصه شماره 24-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 ، 800 ، 900 میلیمتر جهت مناطق : ( خوانسار – نجف آباد ) مناقصه شماره 19-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 22-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 21-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 میلیمتر جهت مناطق : ( داران – بوئین و میاندشت ) مناقصه شماره 20-1-96
منقضی شده
خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 16-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 15-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 14-1-96
منقضی شده

صفحات