معرفی دفتر آموزش و تحقیقات

شما اینجا هستید

نظر به اهميت امر تحقيقات وپژوهش در توسعه پايدار، گروه تحقيقات وبهبودبهره وری شركت آب وفاضلاب استان اصفهان با خط مشي اصلي شناخت ، هدايت وهماهنگي نيازهاي تحقيقاتي در زمينه هاي تصفيه وتوزيع آب ، جمع آوري ، انتقال وتصفيه فاضلاب و بهره وري نيروي انساني و با هدف اصلي و مهم ارائه علمي ترين ، اقتصادي ترين و مناسبترين راهكار جهت رفع مشكلات مبتلا به صنعت آب وفاضلاب در زمينه هاي فوق الذكر ، فعاليت مي نمايد.در اين راستا تعيين اهداف واولويتهاي تحقيقاتي شركت در چارچوب سياستها و محورهاي كلان تحقيقاتي شركت ، انجام مي گيرد.
از میان پیشنهادات تحقیقاتی متعددارائه شده به این گروه( از بدو تاسیس تاکنون ) ، انجام 26 پروژه تحقیقاتی مورد تصویب قرارگرفته است که از این میان انجام حدودا 22 پروژه به پایان رسیده است.
از جمله موفق ترین پروژه های تحقیقاتی  انجام شده شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می توان به پروزه های   بررسي وكنترل پديده بالكينگ در تصفيه خانه جنوب اصفهان ، كاربرد فرايند UASBبراي كاهش بار آلودگي فاضلا ب كشتاركاه اصفهان ، بررسي نحوه كنترل سوسري هاي شبكه فاضلا ب اصفهان ، ارزيابي فرايند لجن فعال دو مرحله اي (AB)در تصفيه فاضلاب شهر اصفها ن وبررسی حضور ترکیبات  تري هالومتان در آب شرب اصفهان و... اشاره کرد.