چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
26 آبان, 1398 - 21:29

تعمیروبازسازی دودستگاه گریبکس تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر

دراسفندماه جاری بهره برداری آبفالنجان اقدام به تعمیروبازسازی دودستگاه گریبکس های هوادهی ثابت لاگن هوادهی شرقی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهرونصب وراه اندازی آنها کرد.این کارجهت افزایش میزان DOوهمچنین افزایش حداکثری راندمان تصفیه خانه انجام شده است وهزینه ای بالغ برهفت میلیون تومان ازمحل جاری پرداخت شده است.

حوزه: 
مدیرعاملواحد های خودگردانلنجان
[1]