چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
5 اسفند, 1398 - 00:37

اصلاح خط انتقال قنات ديزيكان

به گزارش رابط روابط عمومي آبفا منطقه نايين و با توجه به قرارگيري قسمتي از خط انتقال قنات ديزيكان در  مسيل و آب بردگي پوشش روي لوله  و جدا شدن 2 شاخه ازلوله ايرانيت قطر 200 ميليمتر خط مذكور در پي بارندگيها وجاري شدن سيلاب ، اكيپ حوادث و اجراييات منطقه به محل اعزام و نسبت به اصلاح و تعمير 50متر از مسير مذكور در مدت 5 ساعت اقدام شد. شايان ذكراست كه خط مذكور توانايي انتقال آب قنات ديزيكان  بميزان 40ليتر برثانيه  به منابع ذخيره آب شهر نايين در مواقع آبگيري بند ديزيكان را دارد.  .

حوزه: 
مدیرعاملواحد های خودگرداننائين
[1]